Hava Durumu

  • 05:35
  • $33.053
  • 35.9864
  • BIST100:11.172,75

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:
www.dokunulmaz.com.tr müşterisi veya müşterimiz adına internet sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştiren kişi olarak şirketimiz sizden ad, soyad, telefon numarası, e – posta adresi, adres bilgileri, telefon ID numarası, gezinti tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretçileri bilgileri, İP no-adresi, konum, işletim sistemi), ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileri, hizmet tercihleriniz gibi kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.
Buna göre, kişisel verileriniz;
• İnternet sitemizde üyelik kayıt işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için adres, e – posta, telefon numarası gibi bilgilerin kaydedilmesi,
• Sizinle ticari ilişkilerimiz kapsamında ilgili sözleşmelerin akdedilmesi, bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• İnternet sitemizdeki diğer şartların, politikaların ve formların güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik veya kâğıt ortamında sizinle gerçekleşecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ve satın alınan ürünler karşılığında müşterilerimiz tarafından ödenmesi gereken ücretlerin ödenebilmesi,
• Mevzuat gereğince veya talep halinde yetkili kamu kurumlarına bilgi verilmesi,
• Gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların, bilgilerin ve belgelerin mevzuatta öngörülen sürelerce saklanabilmesi,
• Onay vermeniz halinde, tarafınıza ürünlerimizin hakkında bilgi verilmesi ve kampanyalar ile reklamların iletilmesi,
• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki bilgilerin üretilmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ile ilgili müşterilerimizin şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanması
• Her türlü müşteri hizmetleri süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:
Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz, KVK’nın 5. maddesinde belirtilen “Sözleşmelerin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ”Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması”, “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” ve sizin açık rızanıza dayanarak bizzat tarafınızdan otomatik (elektronik) ve otomatik olmayan (yazılı, sözlü) yollarla toplanabilmektedir ve işlenmektedir.
Ayrıca internet sitemizi geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaat gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere, internet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla da kişisel veriniz elektronik olarak toplanabilmekte ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:
Toplanan kişisel verileriniz KVK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumlarına, iş stratejilerin ve müşteri hizmetleri süreçlerinin geliştirilmesi ve raporlanması amaçlarıyla yurt içinde ve yurt dışında, server hizmetlerinin alınması amacıyla server hizmetleri aldığımız yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısına ve aktarılabilecektir.

KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ:
Kişisel veri sahibi olarak,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi elektronik ortamda iletisim@dokunulmaz.com.tr mail adresi üzerinden, şirketimizin açık adresine yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ:
Bilişim Hizmet Sağlayıcısı: CST Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.
İnternet Hizmet Sağlayıcısı: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Lütfen, veri sorumlusu şirketimize yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşarak kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi iletebilirsiniz.